Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6840.59.2016.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                      Kluczbork, dnia 9.11.2016r.

Nr GG.6840.59.2016.JK

 

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących  w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork ul. Cybisa       - ark.m. 14 działka nr 126/1 o pow. 0,1000 ha    

     KW OP1U/00075217/0 (wolna od obciążeń)

     Cena wywoławcza: 142.140,00zł.                                      wadium: 14.214,00zł.

   + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem KP(UKS) – parkingi ogólnodostępne z dopuszczeniem myjni samochodowej.

Nieruchomość niezabudowana,  położona w otoczeniu istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usług. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w bliskości, dojazd dogodny.

2. Miasto Kluczbork, ul. Rodakowskiego    - ark.m. 7 działka nr 263/2 o pow. 0, 1214ha    KW OP1U/00067551/4  (wolna od obciążeń)

  Cena wywoławcza: 115.925,00zł.                                         wadium: 11.593,00zł.

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka niezabudowana, w otoczeniu  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w bliskości, dojazd dogodny. Przez działkę przebiega linia energetyczna.

 

3. Miasto Kluczbork, rejon ul. Opolskiej      - ark.m. 12 działka nr 159/6 o pow. 0, 0250ha    KW OP1U/00080635/4  (wolna od obciążeń)

  Cena wywoławcza: 25.580,00zł.                                           wadium: 3.837,00zł.

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3KP – tereny parkingów. Działka niezabudowana. Sieć pełnego uzbrojenia w bliskości. Działka posiada dostęp do drogi.

4. Wieś Bąków   - ark.m. 2 działka nr 238/10 o pow. 0, 02560ha                      KW OP1U/00043301/3  (wolna od obciążeń)

  Cena wywoławcza: 57.472,00zł.                                        wadium: 5.747,00zł

  + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem MN-18 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDW-20 – tereny dróg wewnętrznych. Działka niezabudowana, posiada dostęp do drogi, sieć uzbrojenia terenu w energię el. I wodę w rejonie ostatnich domów ul. Leśnej.

Przetarg odbędzie się w dniu  12.12.2016r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 140  najpóźniej do 12.12.2016r. pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne w w/w referacie).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 6.12.2016r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację  o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  w Kulisach Powiatu.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

                                                                               Burmistrz Miasta Kluczborka                                                                                                                        Jarosław Kielar

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
    data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2016-11-10 13:51
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2016-11-10 13:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 241395
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 12:00

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3709052
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-04 15:47

Stopka strony