Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

GNP.6840.19.2018.IŚ - Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości z dnia 10.04.2018r.

                                                                                           Kluczbork, dnia  10 kwietnia 2018   r.

 

GNP.6840.19.2018.IŚ                                           

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

    działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U.      z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

I rokowania na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Wieś Kujakowice Górne ul. Klonowa 5 – ark. m. 2 działka nr 3/5 o pow. 0,0314 ha  w udziale 4766/10000, KW OP1U/00060904/5 ( wolna od obciążeń ), lokal użytkowy nr 1 o pow. 41,98 m2, złożony z czterech pomieszczeń, położony na parterze ( wc na korytarzu). Budynek w którym znajduje się ww. lokal wymaga remontu kominów, wymiany instalacji odgromowej, wymiany pokrycia dachowego oraz wykonania odrębnego przyłącza wod-kan. Na wjeździe na posesję znajduje się szambo do wspólnego użytku. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz działka położona jest w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej podstawowej

Cena wywoławcza – 21.263,00  zł                                    

 zaliczka –   3.190,00 zł

 

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem RM-1(MN/U) tereny zabudowy zagrodowej  ( z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia w całości lub w części terenów na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami), KDZ-1 tereny dróg publicznych- droga zbiorcza.

Na ww. nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 17.01.2018 r.  i II przetarg w dniu 12.03.2018 r.

 

III rokowania na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork , ul. Powstańców Śl. ark. m. 3 działka nr 4/18 o pow. 0,3654ha (RIIIb-0,0977ha, IVa-0,2677ha)

    KW OP1U/00068642/6 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza: 175.209,00zł      + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu           

    zaliczka: 17.521,00zł.

 

Nieruchomość w  planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 2PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów usługowych. Działka posiada dostęp do drogi, sieć uzbrojenia terenu w en.el., wodę i kanalizację w niedalekiej odległości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych części działki sklasyfikowane jako RIIIb podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej, na wniosek i koszt nabywcy.

Na w/w nieruchomości odbył się I przetarg w dniu 3.04.2017r., II przetarg w dniu 8.05.2017r. III przetarg w dniu 19.06.2017r.I rokowania w dniu 15.11.2017r., II rokowania w dniu 9.04.2018r.

 

 Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do kasy Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Banku PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.    

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

 Termin wpłaty zaliczki upływa z dniem 9 maja 2018 r.

 Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać się w zamkniętych kopertach z napisem :

„ Rokowania 16.05.2018 – Kujakowice Górne ul. Klonowa 5”  lub  „ Rokowania 16.05.2018 – Kluczbork, ul. Powstańców Śl. działka 4/18” w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1 do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 14 00.

 

Zgłoszenie powinno zawierać :

  • imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia ;
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; (formularz oświadczenia , przepisy prawne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego p. 140);
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty- cena nieruchomości nie może być niższa niż 40% jej wartości.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć :

  • kopię dowodu wpłaty zaliczki ,
  • aktualny wypis z właściwego rejestru , stosownych pełnomocnictw osób reprezentujących podmiot,
  • w przypadku uczestnictwa w rokowaniach tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 16 maja 2018 r. o godz. 1030 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1 , sala nr 138 na I p.

 

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika , który rokowania wygra , od zawarcia umowy notarialnej.

Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników rokowań podlega zwrotowi lub zaliczona zostaje uczestnikowi, który rokowania wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wygrywający rokowania zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w rokowaniach nie później niż do dnia zawarciem umowy przenoszącej własność , której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rokowań lub w przypadku rozłożenia na raty – I rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów lub zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 , opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej, w Kulisach Powiatu.

Szczegółowe informacje dot. rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

ul. Katowicka 1- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój 140 , tel. 774182785 w  godz. 800 -1500.

 

                                                                                                                                                                       Burmistrz Miasta Kluczborka

                                                                                                                                                                              Jarosław Kielar

drukuj (GNP.6840.19.2018.IŚ - Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości z dnia 10.04.2018r.)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233084
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584141
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony