Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

GNP.6840.20.2019.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 25.04.2019r

                                                                                                                                                  Kluczbork, dnia 24 kwietnia 2019r.

Nr GNP.6840.20.2019.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2018r. poz. 2204 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

 

I przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 281 o pow. 0,1016ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 95.200,77zł.                

   wadium: 9.521,00 zł.

 W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Planowane wykonanie  uzbrojenia  działki w sieć wodociągową i kanalizacyjną do dnia 31.07.2019r. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0053ha, RIVa - 0,0963ha).

Działka znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

 

2. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 282 o pow. 0,0979ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 91.733,40zł.                

   wadium: 9.174,00 zł.

  W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Planowane wykonanie  uzbrojenia  działki w sieć wodociągową i kanalizacyjną do dnia 31.07.2019r. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0759ha, RIVa - 0,0220ha).

Działka znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

3. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 283 o pow. 0,1024ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 95.949,84zł.                

   wadium: 9.595,00 zł.

 W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Planowane wykonanie  uzbrojenia  działki w sieć wodociągową i kanalizacyjną do dnia 31.07.2019r. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0597ha, RIVa - 0,0427ha).

Działka znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

 

4. Wieś Kujakowice Dolne – ark.m. 1 działka nr 48/1 o pow. 0,0470ha

KW OP1U/00041212/8 (wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 10.330,77zł.               

wadium: 2.067,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona RM-9 – tereny zabudowy zagrodowej. Działka w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Sieć uzbrojenia terenu w e.en. i wodę – w bliskości, rozłóg regularny. Działka niezabudowana.

 

II przetarg ustny nieograniczony

1. Kluczbork, ul. Katowicka – ark.m. 7 działka nr 41/7 o pow. 0,2995ha

KW OP1U/00017170/4 – w dziale III księgi wpisane jest służebność przechodu i przejazdu przez działki nr 41/2 km 7 stanowiącej drogę i działkę nr 41/5 km 7 , pasmem szerokości 5 metrów w południowej części działki na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych i posiadaczy działki nr 41/4 km 7. (Działka 41/7 k.m. 7 powstała z podziału działki nr 41/5 k.m. 7.)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 257.901,00zł.              

   wadium: 25.790,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  2US – tereny sportu i rekreacji. Działka zabudowana budynkiem hali sportowej oraz przybudowanym budynkiem gospodarczym. Podwórze nieutwardzone. Działka występuje w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z wykazem zabytków architektury objętych ochroną konserwatorską ustaleniami planu, budynek gospodarczy na terenie działki 41/7 stanowi zabytek architektury wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 19.04.2019r.
 

2. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 435 o pow. 0,1028ha

KW OP1U/00016043/8(wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 52.006,86zł.  

wadium: 7.802,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  21 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 21MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów. Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 19.04.2019r.

3. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 436 o pow. 0,1031ha

KW OP1U/00016043/8(wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 52.158,15zł.  

wadium: 7.824,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  21 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 21MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów. Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 19.04.2019r.

 

4. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 437 o pow. 0,1034ha

KW OP1U/00016043/8(wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 52.309,44zł.  

wadium: 7.847,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  21 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 21MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów. Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 19.04.2019r.

5. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 438 o pow. 0,1037ha

KW OP1U/00016043/8(wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 52.461,96zł.  

wadium: 7.870,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  21 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 21MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów. Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 19.04.2019r.

 

III przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 260/1 o pow. 0,1421ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 133.149,96zł.                              

   wadium: 13.315,00 zł.

  W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,1100ha, RIVa - 0,0321ha).

   Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 23.11.2018r., II przetarg w dniu 19.04.2019r.

2. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 261/1 o pow. 0,1411ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 132.212,70zł.                              

   wadium: 13.221,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0955ha, RIVa - 0,0456ha).    Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 23.11.2018r., II przetarg w dniu 19.04.2019r.
 

V przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 264/1 o pow. 0,1380ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 129.307,44zł.                              

   wadium: 12.931,00 zł.

  W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: R IVa - 0,1380ha). Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 16.07.2018r. II przetarg w dniu 15.10.2018r., III przetarg w dniu 23.11.2018r., IV przetarg w dniu 19.04.2019r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  27 maja 2019r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 140  pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne w w/w wydziale).

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 21.05.2019r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu
i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie http://www.otoprzetargi.pl/nieruchomosci

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  pokój 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

                                                                                                                                                   Burmistrz Miasta Kluczborka

                                                                                                                                                            Jarosław Kielar

 

 

drukuj (GNP.6840.20.2019.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 25.04.2019r)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233588
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3590216
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-07 08:34

Stopka strony