Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6870.1.2013.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                                          Kluczbork, dnia 20.02.2013r.

Nr GG.6870.1.2013.JK

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r.nr 207, poz. 2108                            z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

 

I przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 

1. Miasto Kluczbork  ul. Byczyńska - ark. m. 4 działka nr 104/22   o pow. 0,0991ha

    KW:  OP1U/00040978/8   wolna od obciążeń

Cena wywoławcza:       150.370,00zł                                                                     wadium: 15.037,00zł

 + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone symbolem 3PU – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej. Działka niezabudowana, kształtem zbliżona do trapezu, w pełni uzbrojona w drodze, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej, produkcyjnej i stacji paliw, w odległości ok. 500m od obwodnicy miasta, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 11.

 

2.  Miasto Kluczbork ul. Opolska   - ark.m. 12 dz. nr 155/1 o pow. 0,0977 ha    

     KW OP1U/00075600/2  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 63.940,00 zł                                                              wadium: 6.394,00zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 4 MNU - tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 1KDGp – teren drogi publicznej-odcinek w ciągu drogi krajowej nr 45, 1WS - tereny wód otwartych i 1ZI – tereny zieleni izolacyjnej.

Przez  działkę przechodzą od strony północnej sieć telefoniczna, od strony wschodniej sieci gazowa                             i telefoniczna. Wzdłuż północnej  granicy działki przebiega ciek wodny. Nieruchomość  porośnięta trawą oraz  brzozą i olchą z samosiewu. Sieć  uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodę i kanalizację w ulicy Opolskiej. Warunki podłączenia mediów  uzyskują przyszli nabywcy  nieruchomości na swój koszt. Wybudowanie wjazdu na działkę we własnym zakresie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu dopuszcza utworzenie zjazdu na działkę pod warunkiem, że zjazd ten będzie miał charakter zjazdu indywidualnego służącego wyłącznie jako dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

3. Wieś Kujakowice Dolne ul. 1 Maja  -  ark. m. 2 działka nr 38/19 o pow. 0,1030 ha,     

KW: OP1U/00041212 /8 wolna od obciążeń,   

Cena wywoławcza:       20.340,00zł                                                                         wadium: 3.051,00zł

   + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony RM-7 (MNU)- tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia w całości lub części na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   z usługami Działka posiada kształt nieregularny zbliżony do cyfry „1”.Na działce na około 70% powierzchni znajdują się zwałowiska gruzu o przeciętnej wysokości około 0,5 m. Pozostała część działki porośnięta drzewostanem klonu. Wzdłuż  wschodniej granicy w odległości około 2,5 m przebiega sieć  telefoniczna napowietrzna oraz przyłącze wodociągowe do działki sąsiedniej, w odległości 5 m od tej granicy znajdują się

pozostałości muru ceglanego po byłej zabudowie. 

Uzbrojenie terenu w sieć elektryczną,  wodociągową i telefoniczną  w drodze.

 

4. Wieś Biadacz - ark. m. 3 działka nr 430/1   o pow. 0,0400ha

    KW:  OP1U/00040483/1   wolna od obciążeń

Cena wywoławcza:       5.841,00zł                                                                          wadium: 1.168,00zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone symbolem KDR-7 – tereny dróg transportu rolnego, RM-22 (MN/U) – t. zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia w całości lub części terenów na t. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Działka posiada trójkątny kształt, niezabudowana, nieużytkowana, zadrzewiona  i zakrzewiona. Posiada dostęp do drogi publicznej, sąsiaduje                         z działkami niezabudowanymi.

II przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 

1. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 243 o pow. 0,0977 ha    

     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 78.996,00 zł                                                              wadium: 7.900,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

2. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 244 o pow. 0,0977ha    

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 78.996,00 zł                                                                              wadium: 7.900,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

3. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 245 o pow. 0,0977ha     

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 78.996,00 zł                                                                               wadium: 7.900,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 

Nieruchomości wymienione w poz. 1-3  w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.  

 

4. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 254 o pow. 0,0977 ha     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 78.096,00 zł                                                                               wadium: 7.810,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu 

5. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 258 o pow. 0,0988ha     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 79.796,00 zł                                                              wadium: 7.980,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 

Nieruchomości wymienione w poz. 4,5  w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.  

Na w.w. nieruchomości odbył się:

- pierwszy przetarg w dniu 28.09.2012 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  27.03.2013r.  o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wpłaty wadium

-  dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu                        w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

 

Termin wpłaty wadium upływa 22.03.2013r.

Wpłacone wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

 

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację                         o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej  www.bip.kluczbork.pl/prawo/komunalna/ 

                                                                                                                Kluczbork, dnia 20.02.2013r.

Nr GG.6870.1.2013.JK

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r.nr 207, poz. 2108                            z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

 

I przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 

1. Miasto Kluczbork  ul. Byczyńska - ark. m. 4 działka nr 104/22   o pow. 0,0991ha

    KW:  OP1U/00040978/8   wolna od obciążeń

Cena wywoławcza:       150.370,00zł                                                                     wadium: 15.037,00zł

 + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone symbolem 3PU – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej. Działka niezabudowana, kształtem zbliżona do trapezu, w pełni uzbrojona w drodze, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej, produkcyjnej i stacji paliw, w odległości ok. 500m od obwodnicy miasta, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 11.

 

2.  Miasto Kluczbork ul. Opolska   - ark.m. 12 dz. nr 155/1 o pow. 0,0977 ha    

     KW OP1U/00075600/2  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 63.940,00 zł                                                              wadium: 6.394,00zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 4 MNU - tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 1KDGp – teren drogi publicznej-odcinek w ciągu drogi krajowej nr 45, 1WS - tereny wód otwartych i 1ZI – tereny zieleni izolacyjnej.

Przez  działkę przechodzą od strony północnej sieć telefoniczna, od strony wschodniej sieci gazowa                             i telefoniczna. Wzdłuż północnej  granicy działki przebiega ciek wodny. Nieruchomość  porośnięta trawą oraz  brzozą i olchą z samosiewu. Sieć  uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodę i kanalizację w ulicy Opolskiej. Warunki podłączenia mediów  uzyskują przyszli nabywcy  nieruchomości na swój koszt. Wybudowanie wjazdu na działkę we własnym zakresie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu dopuszcza utworzenie zjazdu na działkę pod warunkiem, że zjazd ten będzie miał charakter zjazdu indywidualnego służącego wyłącznie jako dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

3. Wieś Kujakowice Dolne ul. 1 Maja  -  ark. m. 2 działka nr 38/19 o pow. 0,1030 ha,     

KW: OP1U/00041212 /8 wolna od obciążeń,   

Cena wywoławcza:       20.340,00zł                                                                         wadium: 3.051,00zł

   + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony RM-7 (MNU)- tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia w całości lub części na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   z usługami Działka posiada kształt nieregularny zbliżony do cyfry „1”.Na działce na około 70% powierzchni znajdują się zwałowiska gruzu o przeciętnej wysokości około 0,5 m. Pozostała część działki porośnięta drzewostanem klonu. Wzdłuż  wschodniej granicy w odległości około 2,5 m przebiega sieć  telefoniczna napowietrzna oraz przyłącze wodociągowe do działki sąsiedniej, w odległości 5 m od tej granicy znajdują się

pozostałości muru ceglanego po byłej zabudowie. 

Uzbrojenie terenu w sieć elektryczną,  wodociągową i telefoniczną  w drodze.

 

4. Wieś Biadacz - ark. m. 3 działka nr 430/1   o pow. 0,0400ha

    KW:  OP1U/00040483/1   wolna od obciążeń

Cena wywoławcza:       5.841,00zł                                                                          wadium: 1.168,00zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone symbolem KDR-7 – tereny dróg transportu rolnego, RM-22 (MN/U) – t. zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia w całości lub części terenów na t. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Działka posiada trójkątny kształt, niezabudowana, nieużytkowana, zadrzewiona  i zakrzewiona. Posiada dostęp do drogi publicznej, sąsiaduje                         z działkami niezabudowanymi.

II przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 

1. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 243 o pow. 0,0977 ha    

     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 78.996,00 zł                                                              wadium: 7.900,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

2. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 244 o pow. 0,0977ha    

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 78.996,00 zł                                                                              wadium: 7.900,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

3. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 245 o pow. 0,0977ha     

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 78.996,00 zł                                                                               wadium: 7.900,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 

Nieruchomości wymienione w poz. 1-3  w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.  

 

4. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 254 o pow. 0,0977 ha     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 78.096,00 zł                                                                               wadium: 7.810,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu 

5. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 258 o pow. 0,0988ha     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 79.796,00 zł                                                              wadium: 7.980,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 

Nieruchomości wymienione w poz. 4,5  w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.  

Na w.w. nieruchomości odbył się:

- pierwszy przetarg w dniu 28.09.2012 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  27.03.2013r.  o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wpłaty wadium

-  dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu                        w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

 

Termin wpłaty wadium upływa 22.03.2013r.

Wpłacone wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

 

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację                         o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej  www.bip.kluczbork.pl/prawo/komunalna/ 

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2013-02-20 11:30
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-20 11:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233112
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584222
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony