Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6840.21.2014.JK- Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Kluczbork, dnia 9.06.2014r.

Nr GG.6840. 21 .2014.JK

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r.nr 207, poz. 2108                            z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg pisemny ograniczony

 

Przetarg  jest ograniczony dla przedsiębiorców, którzy w terminie do dnia składania ofert, uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Kluczbork Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp.zo.o. , uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej.

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

    Wieś Ligota Dolna  -  ark. m. 1 działka nr 614/1 o pow. 1,0000ha   

KW: OP1U/00029298/4 wolna od obciążeń, 

Działka położona w Podstrefie Kluczbork Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem P-1 – tereny produkcji, składów i magazynów. Działka niezabudowana, posiada dostęp do drogi.

2. Prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości przysługuje Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.- zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (teks jedn.Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) . Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy na sprzedaż nieruchomości.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 426.953,00zł + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu.

4. Wadium  w pieniądzu: 42.695,00 zł płatne jest do dnia 6.08.2014r. w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto  Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

    Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta na przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ligocie Dolnej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Podstrefa Kluczbork w dniu 12.08.2014r.” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1 - do 7 sierpnia 2014r. do godz. 1500.

6. Pisemna oferta  powinna zawierać:

a) imię,  nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot:

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (formularz oświadczenia, przepisy prawne znajdują się w referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 140);

d) oferowaną cenę ( wyższą od wywoławczej) i sposób jej zapłaty;

e) aktualny wypis z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw oraz osób reprezentujących podmiot;

      f) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy   Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp.zo.o. w Podstrefie Kluczbork.

      Do oferty należy dołączyć: kopię dowodu wniesienia wadium.

7. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1  w dniu 11.08.2014r.

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu oraz złożenie pisemnej oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

9. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

10. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12.08.2014r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, piętro I, sala 138.

11. Część niejawna przetargu odbędzie w terminie i miejscu ustalonym przez Komisję Przetargową podczas części jawnej przetargu.

12. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczt ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia  umowy notarialnej.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

15. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

16. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).

17. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację  o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

18. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza.

19. Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

20. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku,  ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w www.przetargi-gctrader.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej w Kluczborku,  Nowej Trybunie Opolskiej.

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

      Jarosław Kielar

 

 

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
    data wytworzenia: 2014-06-09
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2014-06-09 13:19
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 13:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233121
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584261
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony