Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6840.6.2015.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości

Kluczbork, dnia 03.02.2015r.                                                        Nr GG.6840.6.2015.JK                                                                                                      

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2014r. poz. 518 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

 I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Wieś Łowkowice  -  ark. m. 2 działka nr 436/216 o pow. 0,0730ha     

KW: OP1U/00041193/8 wolna od obciążeń,   

Cena wywoławcza: 17.732,00zł                                                    wadium: 3.546,00 zł

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem RM-18(MNU) – tereny zabudowy zagrodowej. Działka niezabudowana, kształt prostokątny, posiada dostęp do drogi. Sieć uzbrojenia terenu w en. elektryczną i wodę w bliskości.  Na działce zlokalizowany jest słup telefoniczny.

2. Wieś Smardy Górne -  ark. m. 5 działka nr 80 o pow. 0,2400ha     

KW: OP1U/00041196/9 wolna od obciążeń,   

Cena wywoławcza: 5.773,00zł                                                       wadium: 1.155,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 1R1 - tereny rolnicze -  tereny gospodarki polowej, łąk, pastwisk, ogrodów, sadów oraz stawów rybnych i zbiorników wodnych służących obsłudze rolnictwa. Działka rolna, w części zadrzewiona, w otoczeniu gruntów rolnych.

II. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa n/w nieruchomości:

Wieś Ligota Górna - ark. m.3 część działki nr 39/6 o pow. 230m2,  KW OP1U/00041424/7/wolna od obciążeń/.

Cena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego: 3,26zł/m2

 plus 23% p VAT od ceny osiągniętej w przetargu

                                                                                                              wadium: 150,00zł.

 W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolami 9US – t. sportu i rekreacji, 5KS – t. obsługi komunikacji. Podłączenie mediów we własnym zakresie. Nakłady na ulepszenie przedmiotu dzierżawy powodujące wzrost jego wartości obciążają Dzierżawcę i nie podlegają zwrotowi.

Umowa dzierżawy zostanie podpisana z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej na  okres 3 lat  . Opłaty za dzierżawę będą wnoszone do 25 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury.

V przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 

1. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 254 o pow. 0,0977 ha     

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 79.095,00 zł                                                         wadium: 7.910,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu 

2. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 258 o pow. 0,0988ha     

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 79.976,00 zł                                                       wadium: 7.998,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomości wymienione w poz. 1-2 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.

Na ww. nieruchomości odbył się:

- pierwszy przetarg w dniu 27.11.2013 r.

- drugi przetarg w dniu 3.04.2014 r.

- trzeci przetarg w dniu 9.06.2014 r.

- czwarty przetarg w dniu  30.09.2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu  11.03.2015r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu  w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

Termin wniesienia wadium upływa 5.03.2015r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości/czynszu dzierżawnego,  jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca/dzierżawca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej/umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2015-02-03 10:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233102
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584182
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony