Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6840.15.2015.IŚ - Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

                                                                            Kluczbork dnia  12.05.2015   r.

 

Nr GG.6840.15.2015.IŚ

                                           

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza IV rokowania na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork ul. Opolska 14 - ark. m. 12 działka 156 o pow. 0,1412 ha,

    KW OP1U/00075595/3 / wolna od obciążeń / zabudowana budynkiem mieszkalnym

    jednorodzinnym, parterowym z poddaszem w części mieszkalnym o pow. użytkowej

   137,09 m2 w całości podpiwniczony- pow. 96,50 m2, budynek kwalifikuje się do remontu   

   w zakresie wszystkich elementów wkończeniowych i znajduje się w gminnej ewidencji

   zabytków.

   cena wywoławcza -  242.048,00 zł         

   zaliczka w wysokości – 24.205,00 zł   

   W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 4MNU – teren

   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i KDGp- tereny ulic i dróg klasy 

   głównej ruchu przyspieszonego.

   Na ww. nieruchomość zostały przeprowadzone dwa przetargi i rokowania, które  zakończyły się wynikiem negatywnym :

   I przetarg w dniu 16.07.2014 r.

   II przetarg w dniu 30.09.2014 r.

   I rokowania w dniu 14.11.2014 r.

   II rokowania w dniu 12.02.2015 r.

   III rokowania w dniu 29.04.2015 r.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do kasy Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Banku PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.    

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

 Termin wniesienia zaliczki upływa z dniem 10 czerwca 2015 r.

 Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem „ Rokowania 17.06.2015 – ul. Opolska 14” w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1 do dnia 11 czerwca 2015 r. do godz. 14 00.

Zgłoszenie powinno zawierać :

 • imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia zgłoszenia ;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;  / formularz oświadczenia , przepisy prawne w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami / ;
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty- cena nieruchomości nie może być niższa niż 40% jej wartości.

Do zgłoszenia należy dołączyć :

 • kopię dowodu wpłaty zaliczki ,
 • aktualny wypis z właściwego rejestru , stosownych pełnomocnictw osób reprezentujących podmiot,
 • w przypadku uczestnictwa w rokowaniach tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 10 00 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1 , sala nr 62 na II p.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika , który rokowania wygra , od zawarcia umowy notarialnej.

Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników rokowań podlega zwrotowi lub zaliczona zostaje uczestnikowi, który rokowania wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wygrywający rokowania zobowiązany jest do dokonania  wpłaty kwoty osiągniętej w rokowaniach nie później niż do dnia zawarciem umowy przenoszącej własność , której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rokowań lub w przypadku rozłożenia na raty – I rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów lub zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 , opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej, Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje dot. rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

ul. Katowicka 1- Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami pokój 140 , tel. 774182785 w  godz. 800 -1500.

Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Świderska
  data wytworzenia: 2015-05-12
 • opublikował: Irena Świderska
  data publikacji: 2015-05-12 08:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233096
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584168
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony