Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6840.30.2015.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                    Kluczbork, dnia 27.08.2015r.

Nr GG.6840.30.2015.JK

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2015r. poz. 782 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących  w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork ul. Wolności  - ark.m. 5 dz. nr 98/14 o pow. 0,1174ha     

    KW OP1U/00075600/2  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 105.039 ,00 zł                                                   wadium: 10.504,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu 

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem  6MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Działka niezabudowana, uzbrojona, posiada dostęp do drogi. Położona w sąsiedztwie cieku wodnego, teren lekko obniżony, wysoki poziom wody gruntowej. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje od administratorów sieci warunki podłączenia do mediów.

2. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 254 o pow. 0,0977 ha     

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 79.850,00 zł                                                         wadium: 7.985,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu 

3. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 258 o pow. 0,0988ha     

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 80.749,00 zł                                                       wadium: 8.075,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomości wymienione w poz. 2-3 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.

4. Miasto Kluczbork, ul. Mickiewicza 17 – ark. m. 6 działka 28/3 o pow. 0,0425 ha w udziale 1185/10000- użytkowanie wieczyste, KW OP1U/00030179/4  /wolna od obciążeń/, lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 152,89 m2, złożony z 4 pokoi, 2 kuchni, przedpokoju oraz spiżarki, położony na III piętrze ( wc wspólne na klatce schodowej)

    Cena wywoławcza – 127.862,00 zł                                               wadium – 12.786,00 zł

w tym lokal 123.329,00 zł

grunt 4.533,00 zł – I opłata 20 % ceny uzyskanej w przetargu plus 23% VAT  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, opłaty roczne stanowiące 1% ceny gruntu uzyskanego w przetargu plus 23% VAT wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 2016 r.

Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości może być  aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MWU –  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Budynek w którym znajduje się lokal  wpisany jest do rejestru zabytków i wszelkie remonty należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego polegającego na : wymianie instalacji elektrycznej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie wewnętrznej instalacji  wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ( po uzyskaniu zgody współwłaścicieli budynku),     wykonaniu instalacji grzewczej lub remoncie piecy kaflowych, adaptacji części lokalu na łazienkę, wyposażeniu lokalu w urządzenia sanitarne. Cenę lokalu obniża się o 10% w związku z wpisem do rejestru zabytków.

5.  Wieś Bażany - ark.m. 2 dz. nr 1022/137 o pow. 0,1721ha     

    KW OP1U/00067297/5   wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 37.810,00 zł                                                       wadium: 5.672,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

 W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolami: MN-71 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD-18 – tereny dróg publicznych. Sieć uzbrojenia terenu w e.e i wodę  w bliskości. Działka niezabudowana porośnięta częściowo samosiewami drzew, w części środkowej działki – niewielkie obniżenie terenu. W granicy działki przebiega rów. Na części działki występuje strefa ochrony konserwatorskiej-archeologicznej (poza linią zabudowy).

II przetarg ustny nieograniczony

1. Miasto Kluczbork, Rynek 17 – ark. m. 6 działka 72/3 o pow. 0,0365 ha w udziale 1054/10000,

KW OP1U/00045567/9  /wolna od obciążeń/, lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 63,22 m2 , złożony z 2 pokoi i kuchni, położony na I piętrze ( wc wspólne na klatce schodowej)

Cena wywoławcza – 63.612,00 zł                                                                                           wadium – 6.362,00 zł

 w tym lokal 59.765,00 zł

grunt 3.847,00 zł – I opłata 20 % ceny uzyskanej w przetargu plus 23% VAT  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność,

opłaty roczne stanowiące 1% ceny gruntu uzyskanego w przetargu plus 23% VAT wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 2016 r.

Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana nie                 częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem  1MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Budynek w którym znajduje się lokal wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Na mocy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Rynek 17 zobowiązana jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym stropu poprzez ułożenie nowych belek w jednym pokoju. Stan techniczno-funkcjonalny elementów wykończeniowych lokalu ocenia się jako mierny, lokal kwalifikuje się do remontu.

   Na ww. nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 27.07.2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu  30.09.2015r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 62, II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu   w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

Termin wniesienia wadium upływa 24.09.2015r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wpłata najwyższego wadium upoważnia do wzięcia udziału na wszystkie nieruchomości objęte niniejszym przetargiem, ale nabycie jednej nieruchomości.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację   o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

      Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
    data wytworzenia: 2015-08-27
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2015-08-27 09:15
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2015-08-27 09:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233095
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584167
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony