Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6840.21.2016.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                   Kluczbork, dnia 05.05.2016r.

Nr GG.6840.21.2016.JK

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących  w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork, rejon ul. Strzeleckiej – ark.m. 8, działka nr 93/5 o pow. 0,0628ha   KW OP1U/00066783/2 wolna od obciążeń

Cena wywoławcza: 46.196,00 zł                                                        wadium: 6.929,00 zł

 + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1MNW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Działka położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kortów tenisowych. Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz w ulicy Strzeleckiej. Od strony północnej przez nieruchomość przechodzi sieć kanalizacji sanitarnej. Warunki podłączenia mediów nabywca nieruchomości uzyskuje na własny koszt.

2. Miejscowość Bażany – ark.m. 2 działka nr 867/71 o pow. 0,0948ha 

KW OP1U/00051195/5 wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 19.112,00 zł                                                    wadium: 3.822,00 zł

  + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MN-50 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDL-1 – tereny drogi publicznej, RZ-15 – tereny łąk i pastwisk. Dla działki nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy przeznaczenia MN-50 z terenem o symbolu KDL-1 wynosi: 6 metrów – zgodnie z rysunkiem zmiany planu. Działka niezabudowana, w części przy rzece wysoki poziom wody gruntowej, posiada dostęp do drogi. Sieć uzbrojenia  terenu w wodę i en. elektryczną w bliskości.

II przetarg ustny nieograniczony

  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 działka nr 277 o pow. 0,0977 ha    

     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 71.870,00 zł                                                       wadium: 7.187,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

2. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 działka nr 278 o pow. 0,0977ha    

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 71.870,00 zł                                                       wadium: 7.187,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

3. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 działka nr 279 o pow. 0,0977ha     

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 71.870,00 zł                                                         wadium: 7.187,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia.

4.  Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi      - ark.m. 4 działka nr 280 o pow. 0,0988ha     

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 72.680,00 zł                                                         wadium: 7.268,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia.

Nieruchomości wymienione w pkt 1-4 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi)przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej.  

5. Miasto Kluczbork, ul. Skłodowskiej-Curie 19 – ark. m. 6 działka 256/2 o pow. 0,0235 ha w udziale 294/10000 – użytkowanie wieczyste, KW OP1U/00042283/3 (wolna od obciążeń), lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 12,50 m2, złożony z 1 pokoju, położony na parterze ( wc wspólne na klatce schodowej)

    Cena wywoławcza – 11.458,00 zł                                                   wadium – 2.292,00 zł

    w tym lokal 10.836,00 zł

    grunt 622,00 zł – I opłata 20 % ceny uzyskanej w przetargu plus 23% VAT  podlega zapłacie nie później niż   do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, opłaty roczne stanowiące 1% ceny gruntu uzyskanego w przetargu plus 23% VAT wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 2017 r.

    Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana nie częściej   niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.  

   W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem  1MW –  zabudowa mieszkaniowa  wielorodzinna. Budynek w którym znajduje się lokal wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Lokal wymaga przeprowadzenia  remontu kapitalnego polegającego na: wymianie instalacji elektrycznej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie podłogi i instalacji wod-kan. oraz urządzeń sanitarnych, wymianie pieca grzewczego.

6.  Miejscowość Kujakowice Dolne  - ark.m. 2 działka nr 36 o pow. 0,0500ha     

    KW OP1U/00041212/8  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 2.495,00 zł                                                          wadium: 499,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Działka niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  oznaczona symbolem RM-7 (MN/U). Dla działki nieprzekraczalna linia zabudowy (w północnej części działki) od linii rozgraniczającej teren o symbolu RM-7(MN/U) z terenem o symbolu KDZ-1 (drogą) – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz nieprzekraczalna linia zabudowy (w zachodniej części działki) od linii rozgraniczającej teren o symbolu RM-7 (MN/U) z terenem o symbolu KDZ-3(drogą) wynosi: 6 metrów – godnie z oznaczeniem na rysunku planu.

Na ww. nieruchomości odbył się pierwszy przetarg w dniu 29.03.2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu  08.06.2016r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 02.06.2016r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego 

w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wpłata najwyższego wadium upoważnia do wzięcia udziału w danym przetargu na wszystkie nieruchomości objęte tym przetargiem, ale nabycie jednej nieruchomości.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację  o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

      Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
    data wytworzenia: 2016-05-05
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2016-05-05 09:25
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2016-05-05 09:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233093
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584162
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony