Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6840.15.2016.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                    Kluczbork, dnia 16.08.2016r.

Nr GG.6840.15.2016.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Kluczbork

I przetarg ustny nieograniczony

Miasto Kluczbork ul. Kilińskiego – ark. m. 13 działka 26/11 o pow. 0,0938 ha , KW OP1U/00045021/0 (wolna od obciążeń). Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kluczbork.

Działka zabudowana budynkiem hotelu z 1973r., położona w peryferyjnej części miasta, w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi. Teren w pełni uzbrojony. Działka posiada dostęp do drogi.

Budynek hotelu częściowo podpiwniczony o 4 kondygnacjach nadziemnych.

Cena wywoławcza – 788.000,00zł                                                         wadium – 78.800,00 zł

w tym wartość rynkowa gruntu – 58.842,00zł., wartość rynkowa budynku: 729.158,00zł.

 W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 6MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 4MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,     3KDW – tereny ulic i dróg wewnętrznych, osiedlowych i dojazdowych.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego związane będzie z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz jej właściciela, tj. Skarbu Państwa w terminie 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej. Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działki nr 26/11 ark.m. 13 obecnie wynosi 495,55 zł. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Przetarg odbędzie się w dniu  21.10.2016r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 17.10.2016r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego 
w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację  o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej w Kluczborku,  Nowej Trybunie Opolskiej., www.przetargi-gctrader.pl

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

      Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2016-08-16 13:45
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2016-08-16 13:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233104
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584189
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony