Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6840.46.2016.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                Kluczbork, dnia 31.08.2016r.

Nr GG.6840.46.2016.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Wieś Ligota Górna – arkm. 3 działka nr 595/2 o pow. 0,2636ha

KW OP1U/00041424/7 (w dziale III księgi widnieją wpisy, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości)

Cena wywoławcza: 220.396,00zł.                                                       wadium: 22.040,00zł.

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolami: 7US – tereny usług, sportu
i rekreacji oraz 3KDP – tereny ciągów pieszo-rowerowych. Działka niezabudowana, w części teren obniżony
z wysokim poziomem wody gruntowej w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego. Działka posiada dostęp do drogi. Teren nieuzbrojony. Warunki podłączenia mediów do realizowanych obiektów budowlanych nabywca  nieruchomości uzyskuje od administratorów przesyłowych na własny koszt.

Lokalizacja działki: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XXV/258/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO z 2012r. poz. 1437

II przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 

1.  Wieś Bąków  w rejonie ul. Wolności - ark.m. 1 działka nr 71/5 o pow. 0,1110ha     

    KW OP1U/00051161/8  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 38.351,00 zł                                                       wadium: 5.753,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

2.  Wieś Bąków  w rejonie ul. Wolności - ark.m. 1 działka nr 71/6 o pow. 0,1168ha     

    KW OP1U/00051161/8  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 40.354,00 zł                                                       wadium: 6.053,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomości wymienione poz. 1-2 są niezabudowane. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem MN-9 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki nieuzbrojone. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej.  

Lokalizacja działek: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  przyjęty Uchwałą Nr Uchwała Nr XXVI /334 /08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 83 poz.. 2029 z dnia 7 listopada 2008r.

 3. Wieś Kuniów -  ark. m. 9 działka nr 433 o pow. 0,1239ha   

  KW: OP1U/00016043/8 wolna od obciążeń,   

Cena wywoławcza: 53.165,00zł.                                                       wadium: 7.975,00 zł

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem MU – t. zabudowy mieszkaniowej z obiektami usługowymi oraz w niewielkiej części KD – t. dróg dojazdowych i gospodarczych. Działka uzbrojona w sieć wodno-kanalizacyjną. Działka posiada dostęp do drogi. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej

4. Wieś Kuniów -  ark. m. 9 działka nr 435 o pow. 0,1028ha   

  KW: OP1U/00016043/8 wolna od obciążeń,   

Cena wywoławcza: 44.111,00zł.                                                     wadium: 6.617,00 zł

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem MU – t. zabudowy mieszkaniowej z obiektami usługowymi. Działka uzbrojona w sieć wodno-kanalizacyjną. Działka posiada dostęp do drogi. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej

Na w/w nieruchomości odbył się I przetarg w dniu 10.08.2016r.

Lokalizacja działek:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  przyjęty Uchwałą nr XI/143/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 września 2007r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 84 poz. 2595 z dnia 16 listopada 2007r.

 

III przetarg ustny nieograniczony

 

   Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 działka nr 277 o pow. 0,0977 ha    

     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 71.870,00 zł                                                wadium: 7.187,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

2. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 działka nr 278 o pow. 0,0977ha    

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 71.870,00 zł                                                wadium: 7.187,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

3. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 działka nr 279 o pow. 0,0977ha     

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 71.870,00 zł                                                    wadium: 7.187,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia.

Nieruchomości wymienione w pkt 1-3 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi)przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej.  

Na w/w nieruchomości odbyły się przetargi:

- I przetarg 29.03.2016r.

- II przetarg 06.06.2016r.

Lokalizacja działek:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  przyjęty Uchwałą Nr XXV/227/16 z dnia 29 czerwca 2016r., ogłoszony w Dz. U. Woj. Opolskiego z 2016r., poz. 1652.

IV ustny przetarg ustny nieograniczony

   Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1.  Miejscowość Kujakowice Dolne  - ark.m. 2 działka nr 36 o pow. 0,0500ha     

    KW OP1U/00041212/8  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 2.495,00 zł                                                       wadium: 499,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Działka niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  oznaczona symbolem RM-7 (MN/U). Dla działki nieprzekraczalna linia zabudowy (w północnej części działki) od linii rozgraniczającej teren
o symbolu RM-7(MN/U) z terenem o symbolu KDZ-1 (drogą) – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz nieprzekraczalna linia zabudowy (w zachodniej części działki) od linii rozgraniczającej teren o symbolu RM-7 (MN/U) z terenem o symbolu KDZ-3(drogą) wynosi: 6 metrów – godnie z oznaczeniem na rysunku planu.

Na ww. nieruchomości odbyły się przetargi:

- I przetarg w dniu 29.03.2016 r.

- II przetarg – 08.06.2016r.

- III przetarg 10.08.2016r.

Lokalizacja działki: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  przyjęty Uchwałą Nr XXIV/301/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 66  pozycja 1829 z dnia 2 września 2008r.

Przetarg odbędzie się w dniu  03.10.2016r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 140  najpóźniej do 3.10.2016r. pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne w w/w referacie).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 27.09.2016r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego 

w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wpłata najwyższego wadium upoważnia do wzięcia udziału w danym przetargu na wszystkie nieruchomości objęte tym przetargiem, ale nabycie jednej nieruchomości.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację  o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  w Kulisach Powiatu.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

          Jarosław Kielar

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2016-08-31 15:07
 • zmodyfikował: Joanna Kowalik
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-06 13:59

Załączniki:

 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2016-09-06 10:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233115
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584230
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony