Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

GNP.6840.21.2017.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 15.05.2017r.

Kluczbork, dnia 15.05.2017r.                                                              Nr GNP.6840.21.2017.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

V przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Wieś Ligota Górna – arkm. 3 działka nr 595/2 o pow. 0,2636ha

KW OP1U/00041424/7 (w dziale III księgi widnieją wpisy, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości)
Cena wywoławcza: 220.396,00zł.        + 23% podatku VAT od ceny osiągniętej w przetargu
wadium: 22.040,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolami: 7US – tereny usług, sportu
i rekreacji oraz 3KDP – tereny ciągów pieszo-rowerowych. Działka niezabudowana, w części teren obniżony
z wysokim poziomem wody gruntowej w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego. Działka posiada dostęp do drogi. Teren nieuzbrojony. Warunki podłączenia mediów do realizowanych obiektów budowlanych nabywca  nieruchomości uzyskuje od administratorów przesyłowych na własny koszt. Na w/w nieruchomość odbyły się przetargi: - I przetarg w dniu 3.10.2016r.,  II przetarg w dniu 22.11.2016r., - III przetarg w dniu 6.03.2017r., IV przetarg w dniu 18.04.2017r.

IV przetarg ustny nieograniczony

1. Wieś Bąków      - ark.m. 2 działka nr 238/10 o pow. 0,2560ha    

   KW OP1U/00043301/3  (wolna od obciążeń)
  Cena wywoławcza: 57.472,00zł.    + 23% podatku VAT od ceny osiągniętej w przetargu
  wadium: 5.747,00zł

 W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem MN-18 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDW-20 – tereny dróg wewnętrznych. Działka niezabudowana, posiada dostęp do drogi, sieć uzbrojenia terenu w energię el. is wodę w rejonie ostatnich domów ul. Leśnej.
Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 12.12.2016r., II przetarg w dniu 6.03.2017r., III przetarg w dniu 18.04.2017r.

2. Wieś Gotartów  - ark.m. 5 działka nr 7/27 o pow. 0,1570 ha  
   KW OP1U/00089269/0  (wolna od obciążeń)
Grunt przeznaczony na budowę boksów garażowych., udział w gruncie 1/28 niewydzielonej części. Ilość pozostałych boksów garażowych - 21
Cena wywoławcza udziału pod jeden boks – 5.010,00zł. + 23% podatku VAT od ceny osiągniętej w przetargu
wadium: 1.002,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MW-3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budowa garaży zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę będącym w posiadaniu Gminy Kluczbork.
Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 21.11.2016.,  II przetarg w dniu 6.03.2017r., III przetarg w dniu 18.04.2017r.

III przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – arkm. 4 działka nr 276 o pow. 0,0977ha
KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)
Cena wywoławcza: 73.441,00zł.                    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu 
wadium: 7.344,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego
w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. 

Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 3.04.2017r., II przetarg w dniu 8.05.2017r.
2. Kluczbork , ul. Powstańców Śl. – arkm. 3 działka nr 4/15 o pow. 0,4230ha (RIIIb-0,0550ha, IVa-0,3680ha)
   KW OP1U/00068643/3 (wolna od obciążeń)
   Cena wywoławcza: 183.000,00zł      + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu  
  wadium: 18.300,00zł.

   3. Kluczbork , ul. Powstańców Śl. – arkm. 3 działka nr 4/18 o pow. 0,3654ha (RIIIb-0,0977ha, IVa-0,2677ha)  
     KW   OP1U/00068642/6 (wolna od obciążeń)
    Cena wywoławcza: 158.000,00zł      + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
   wadium: 15.800,00zł.

Nieruchomości wymienione w pkt. 2,3 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 2PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów usługowych. Działka posiada dostęp do drogi, sieć uzbrojenia terenu w en.el., wodę i kanalizację w niedalekiej odległości.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych części działki sklasyfikowane jako RIIIb podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej, na wniosek i koszt nabywcy.
Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 3.04.2017r., II przetarg w dniu 8.05.2017r.

II przetarg ustny nieograniczony

1. Kluczbork, ul. Władysława Jagiełły (rejon ul. Opolskiej) – arkm. 12 działka nr 159/11 o pow. 0,2737ha
KW OP1U/00080635/4 (wolna od obciążeń)
Cena wywoławcza: 354.305,00zł.     + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu  
wadium: 35.431,00zł.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3UH – tereny obiektów   handlu. Teren uzbrojony. Działka niezabudowana, porośnięta drzewami.  Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 8.05.2017r.

I przetarg ustny nieograniczony

1. Miasto Kluczbork, ul. Mickiewicza 17 – ark. m. 6 działka 28/3 o pow. 0,0425 ha w udziale 1185/10000-użytkowanie wieczyste, KW OP1U/00030179/4 (wolna od obciążeń), lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 152,89 m2, złożony z 4 pokoi, 2 kuchni, przedpokoju oraz spiżarki, położony na III piętrze ( wc wspólne na klatce schodowej)

 Cena wywoławcza – 114.640,00 zł                                               wadium – 11.464,00 zł

w tym lokal – 109.856,00 zł

grunt 4.784,00 zł – I opłata 20 % ceny uzyskanej w przetargu plus 23% VAT  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, opłaty roczne stanowiące 1% ceny gruntu uzyskanego w przetargu plus 23% VAT wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 2018 r.
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości może być  aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 2MWU –  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Budynek w którym znajduje się lokal  wpisany jest do rejestru zabytków i wszelkie remonty należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego polegającego na : wymianie instalacji elektrycznej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie wewnętrznej instalacji  wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, przy tym zamierzeniu nieodzowna jest zgoda współwłaścicieli budynku na budowę ( przebiegu instalacji odpływowej i dopływowej przez usytuowane poniżej),     adaptacja/wydzielenie części powierzchni lokalu na łazienkę, wyposażenie lokalu w komplet niezbędnych urządzeń sanitarnych, wykonanie instalacji grzewczej, remont podłóg, odnowienie tynków ścian .Cenę lokalu obniża się o 10% w związku z wpisem budynku do rejestru zabytków.

2. Kuniów - ark.m. 9 działka nr 66/1 o pow. 0,2958ha
    KW OP1U/00048630/3  (wolna od obciążeń)
   Cena wywoławcza: 127.371,00zł.    + 23% podatku VAT od ceny osiągniętej w przetargu
   wadium: 12.737,00zł.
   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 1U.2 – tereny zabudowy  usługowej. Działka niezabudowana, posiada dostęp do drogi. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Przetarg odbędzie się w dniu  19.06.2017r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 140  pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne w w/w wydziale).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 12.06.2017r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:
-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  w Kulisach Powiatu.
Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  pokój 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

Burmistrz Miasta  Kluczborka                                                                                                                                                         Jarosław Kielar

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2017-05-15
 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2017-05-15 11:12
 • zmodyfikował: Joanna Kowalik
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-16 09:09

Oświadczenie uczestnika przetargu

 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2017-05-23 07:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233097
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584171
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony